برنامه سازی یکی دیگر از روش های جذاب، جذب مخاطب است. این برنامه ها در دو جنبه ساخته می شوند. اولین جنبه صرفا برای سرگرم کردم مردم و ایجاد شوق و اشتیاق برای مخاطب است که با نام و حوزه همان برند در مرحله تولید قرار می گیرد و دسته دیگر صرفا هدف تبلیغات و جذب مشتری هدف برای رسیدن به فروش لحظه است.

جی پگ مدیا این آمادگی را دارد با توجه با نیاز شما سناریو مورد نظر را آماده و محتوا را ضمن تولید در مرحله انتشار نیز شما را همراهی کنید.